GYPSTREND - sádrovcové doly, těžba a zpracování sádrovce

www.gypstrend.cz

 

Hlavní nabídka

Profil společnosti
Sádrovec
Sádra
Sádrové omítky
Redukční činidlo G-SAL
Doplňkový sortiment
Příčkové tvárnice
Reference
ISO
Služby
Ke stažení
Uskutečněné projekty

Další možnosti

Kontakty
Registrace
Kontaktujte nás
Vyhledávání
Mapa webu
Textová verze stránek
Homepage

Anketa

Jak jste nás našli?
seznam.cz
21%
google.cz
19%
centrum.cz
20%
reference
20%
jiný způsob
20%
Celkem hlasů: 22091
Pondělí 16.09.2019
Svátek má Ludmila

Nejnovější dokumenty

CENÍK dopravy, mechanizace a služeb
DRYZONE
Technické listy
Bezpečnostní listy
Služby poskytované firmou Gypstrend s.r.o. v oblasti BOZP a prevenci rizik

Důležité kontakty

GYPSTREND, s.r.o.:
+420 553 687 200
info@gypstrend.cz
 Výroba webových stránek

Předpověď počasí

Bezpečnostní listy

OÚ-TS1_2BL

GYPSTREND s.r.o.

Sádrovcové doly, 747 27 KOBEŘICE 790, www.gypstrend.cz

tel.: 553  687 200, 211  fax.: 553  657 126, GSM: 602  527 887, e-mail: info@gypstrend.cz

 

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a zároveň i nařízení (ES) 1272/2008 (CLP)

 

 

 

 

Datum vydání: 31.10.2012                   Datum revize:  1.8. 2018                                         Strana: 1/4

                                                                                                                                                                                                        

 

Název výrobku:Sádra, hemihydrát síranu vápenatého

 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

 

1.1    Identifikace látky nebo přípravku:

 Název: Sádra, hemihydrát síranu vápenatého

 Číslo CAS:                                                      7778-18-9

 Číslo EC:                                                         231-900-3

 Registrační číslo                                              05-2117674142-47-0000                                                                       

 Další název látky:                                                Neuvádí se

1.2    Použití látky nebo přípravku:                         Pro stavebnictví

1.3    Identifikace společnosti nebo podniku:

Jméno nebo obchodní jméno výrobce:        GYPSTREND s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:                           747 27 Kobeřice

Identifikační číslo:                                         60322616

Telefon:                                                              553 687200

Fax:                                                                    553657376

e-mail:                                                                odbyt@gypstrend.cz

1.4   Telefonní číslo pro naléhavé situace:Toxikologické informační středisko,

                                                           Na Bojišti 1, 128 08, Praha 2,

                                                           tel (24 hodin/den) +420 224 919 293,

                                                          +420224915 402, +420 224 914 575

 

 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI:

 

2.1 Klasifikace látky nebo přípravku:       

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. ČR – při dodržení pokynů výrobce nemá nebezpečné účinky na člověka ani na životní prostředí

 

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle směrnice 1999/45/ES

Výstražný symbol nebezpečnosti: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný

     H-věta:            není použito

 

     Klasifikace dle nařízení ES 1272/2008 (CLP)

 

     P-věta:             P102                      Uchovávejte mimo dosah dětí.

P402+P404          Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu   

P260                     Nevdechujte prach

 

2.2 Nebezpečné účinky na zdraví a na životní prostředí:

      Nejsou známa              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    Strana: 2/4

                                                                                                                                                                                                         

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH:

3.1 Charakteristika látky: Hemihydrát síranu vápenatého, CaSO4 x ½ H2O (CAS číslo 7778-18-9) s obsahem      minimálně 83%

Látka neobsahuje žádné nebezpečné látky a příměsi. Koncentrace dalších doprovodných látek a nečistot jsou pod limitem pro klasifikaci platné evropské i české legislativy

                                                                                                    

 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

 

4.1 Všeobecné pokyny:    Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře.

4.2 Při nadýchání:           Opustit kontaminované pracoviště a postupovat podle příznaků.

4.3 Při styku s kůží:         Sejmout kontaminovaný oděv a pokožku opláchnout čistou vodou a mýdlem.

4.4 Při zasažení očí:         Vyplachovat alespoň 15 minut čistou vodou event. při násilně otevřených víčkách, při    potížích vyhledat lékařskou pomoc.

4.5 Při požití:                   Vypít sklenici vody. Nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

4.6 Další údaje:                Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékařskou pomoc.

 

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

 

5.1 Vhodná hasiva:                                  Nejsou známa, látka je nehořlavá

5.2 Nevhodná hasiva:                           Nejsou známa

5.3 Zvláštní nebezpečí:                         Není známo

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou známy

5.5 Další údaje: Látka je použitelná jako hasivo – je zatříděna ve skupině A – nehořlavé látky

 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

 

6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob:                                  Nutnozabránit styku s očima

6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:           Nutno zabránit nekontrolovanému odtoku po přístupu vody.

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodňování:                         Mechanické suché pohlcení

6.4 Další údaje:   Po styku s vodou lze likvidovat jako ostatní odpad (kat č. 17 08 02 – Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01)

 

7.  ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

 

7.1 Pokyny pro zacházení: Zacházení s výrobkem podle technického listu výrobku

7.2 Pokyny pro skladování: Skladovat v suchu a ochránit před vlhkem

 

8.  OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

 

8.1 Expoziční limity:       Sádra, přípustný expoziční limit (koncentrační) PELc 10 mg/m3

8.2 Omezování expozice:Na pracovišti je třeba zajistit dokonalé větrání

8.2.1       Omezování expozice pracovníků:             Dbát obvyklých opatření na ochranu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

Ochrana dýchacích orgánů: Není nutná, není-li překračována PELc

Ochrana očí: Při prášení ochranné brýle

Ochrana rukou: Není nutná

Ochrana kůže: Není nutná

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí:Minimalizovat úniky

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Strana: 3/4

 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 

9.1  Všeobecné informace:

Skupenství:Pevná sypká látka

Barva: Světlá

Zápach (vůně): Bez zápachu

9.2  Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:

Hodnota pH (při 0C):Pouze po rozmíchání s vodou pH 6,0 – 8,0

Teplota (rozmezí teplot) tání (0C): Není určena

Teplota (rozmezí teplot) varu (0C): Není určena

Bod vzplanutí (0C): Není znám

Hořlavost: Nehořlavý

Samozápalnost: Není samozápalný

Meze výbušnosti:          horní mez (% obj.): Není známa               dolní mez (% obj.): Není známa

Oxidační vlastnosti: Nejsou známy

Tenze par (při 0C): Není známa

Hustota (při 0C): Není určena

         Rozpustnost (při 0C):               ve vodě: cca 2 g/l

                                                               v tucích (včetně specifikace oleje): Není známa

         Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Není znám

 

10. STÁLOST A REAKTIVITA

 

10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit: Nekontrolovaný styk s vodou

10.2 Materiály, které nelze použít:            Nejsou známy

10.3 Nebezpečné rozkladné produkty:      Nejsou známy

 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

 

11.1 Akutní toxicita:                                Látka je obsahem nejedovatá

11.2  Další účinky:

Subchronická – chronická toxicita:   Není stanovena

Senzibilizace:                                    Není známa

Karcinogenita:                                   Není známa

Mutagenita:                                        Není známa

Toxicita pro reprodukci:                    Není známa

Zkušenosti u člověka:                         Ve formě prachu (ve větším množství) dráždí oči a dýchací orgány.

                                                                Nedráždivý pro kůži. V suchém práškovém stavu dráždí oči.

 

 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

 

12.1 Ekotoxicita:

Akutní toxicita pro vodní organismy:

- LC50, 96 hod., ryby (mg/kg): Není stanovena.

- IC50, 72 hod., řasy (mg/kg): Není stanovena.

12.2        Mobilita:                                                             Neuvádí se

12.3        Persistence a rozložitelnost:                          Neuvádí se

12.4        Bioakumulační potenciál:                              Neuvádí se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Strana: 4/4

 

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

 

13.1        Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku:

13.2        Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů:

                       Při zachycení v suchém stavu může být znovu použit. Po styku s vodou lze likvidovat jako ostatní odpad (kat č. 170802 – Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801). Obaly lze likvidovat jako ostatní  odpad (kat. č. 15 01 05 – Kompozitní obal)

13.3       Právní předpisy o odpadech:zák. č. 188/2004

 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

 

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy.

 

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

 

15.1        Právní předpisy týkající se látky a nařízení týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:

      

       Zákon č.350/2011 Sb. ČRa navazujících novel

 

       Směrnice Rady Evropského hospodářského společenství č. 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, v platném znění.

 

       Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) v platném znění.

 

       Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění.

 

              H-věta:   neuvádí se           

P-věta:  P102; P402; P404; P260

 

 

 

16. DALŠÍ INFORMACE

 

Plné znění použitých H-vět:            žádné

 

Plné znění použitých P-vět:            P102                      Uchovávejte mimo dosah dětí.

P402+P404         Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu   

P260                     Nevdechujte prach

 

 

Prohlášení:Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

 

 

 

     

 

Fotografie

GRAFIKA-WEBU-LOGO

Soubory ke stažení

(velikost: 46kB, typ: OCX)
OÚ_TS5_2_BL_G-SAL - 2018 (velikost: 31kB, typ: OCX)

GYPSTREND, s. r. o. - sádrovcové doly, těžba a zpracování sádrovce